Kinh nghiệm mua nhà

Kinh nghiệm mua nhà
Nghị định số 153 2007 ND- CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ ướng dẫn chi tiết thi hành luật kinh doanh bất động sản

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ tr¬ưởng Bộ Xây dựng,

Xem thêm
Luật đất đai năm 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp.

Xem thêm
Luật đất đai năm 2003

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

Xem thêm
Bộ luật xây dựng năm 3003

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động xây dựng.

Xem thêm
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xem thêm
 
Đang ký nhận tin